Kajaanin kristillinen kasvatus

Taustanäky

Taustanäky

NÄKY KAJAANIN KRISTILLISESTÄ TOIMINTAKESKUKSESTA

Jumala antoi Kajaanin kristillisestä toimintakeskuksesta näyn 16.10.2012. Näyssä toimintakeskuksessa oli kristillinen päiväkoti, koulu, raamattukoulu, isoja tapahtumia ja konferensseja, nuorten olohuone, lapsille ja nuorille liikuntakerhoja, krist.kirjakauppa, ruokala, kahvio, perhejuhlia, rukoustapahtumia Suomen ja Israelin puolesta, kirpputori, yksilösielunhoitoa, konsertteja, yleisöluentoja, isoja lapsitapahtumia ja kristillinen opettajankoulutus. Alla tarkempaa tietoa.
Käytännön toimijana näyn toteuttamisessa on Kajaanin Kristillisen Kasvatus ry. 
Liity esirukousrintamaan! Voit myös liittyä yhdistyksen jäseneksi.

Kaikkivaltias Jumala tehköön mahdottomat mahdolliseksi ja olemattomat oleviksi !
Kajaanin kristillinen kasvatus ry:n toiminta on voittoa tavoittelematonta toimintaa, jonka varat käytetään kokonaisuudessaan lasten, nuorten ja aikuisten omintakeisen hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen. Se on kolmannen sektorin toimintaa, jolla on merkittävä vaikutus kunnallisten palvelutahojen täydentäjänä.

Omaehtoisena hyvinvointina ja ennaltaehkäisevänä terveydenhuoltona järjestetään kristillisiä kursseja, iltoja ja viikonlopputapahtumia erilaisista teemoista. Tapahtumissa on luentoja eri teemoista, rukouspalvelua, sielunhoidollisia osuuksia ja jaksamiseen liittyviä tukitoimia. Tapahtumat ovat avoimia kaikille. Niitä markkinoidaan koko valtakunnan alueelle ja niissä käytetään kouluttajina niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin kouluttajia. Kristillinen kansainvälinen konferenssi järjestetään vuosittain. Konferenssissa tarjotaan tietotaitoa eri teemoista ja Raamatusta, voimavaroja sekä mahdollistetaan kohtaamisia itsen, lähimmäisten ja Jumalan kanssa. Konferenssin kautta lisätään henkilökohtaista jaksamista ja voimavaroja arkeen. Viikottain järjestetään liikunnallisia iltoja kaikille halukkaille. Monissa perheissä yhdessä tekeminen on lähes kadonnut. Liikuntailtoihin toivotaan siksi myös perheitä. Yhteydessä on voimavaroja koko perheen hyvinvoinnille.

Itu-museo perustetaan niiden abortoitujen maailman lasten vuoksi, joiden hiljainen ääni kuuluu eri maiden tilastoissa. Tällaista museota ei ole maailmassa tietämämme mukaan. Museossa on mahdollisuus hetkeksi pysähtyä karun totuuden edessä (mm. Suomen itsenäisyyden aikana 500 000 abortoitua lasta). Museoon yhdistetään tukitoimia niille, jotka ovat joskus menettäneet lapsensa joko keskenmenon tai abortin kautta. Tarjotaan myös tukea niille äideille, jotka miettivät abortin tekemistä. Voi olla, että museo koskettaa koko valtakuntaa, ehkäpä myös herättää kansainvälistä mielenkiintoa!

Kristilliset valtakunnalliset TV- ja radio-ohjelmat ovat yksi Kajaanin Kristillinen Kasvatus ry:n vaikuttamiskeinoista. Tavoitteena on tehdä ohjelmia, joissa on hoitavia ja voimavaroja antavia näkökulmia elämän moninaisiin tilanteisiin sekä opastetaan Raamatun pohjalta siihen, mikä on hyvinvoinnin perustus ja lähtökohta kaikissa elämän olosuhteissa. Pyrimme antamaan ihmisille toivoa ja rohkaisua tilanteissa, jotka vievät voimavaroja. Osa ohjelmista on suunnattu antamaan tietoa Israelin tilanteista, juutalaisten historiasta ja niistä haasteista, joissa he joutuvat elämään nyt. Haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, että jokaisella ihmisellä niin Suomessa kuin muuallakin on oikeus olla olemassa ja elää turvassa rotuun tai syntyperään katsomatta. Rukous ja sitä kautta toivon näkökulman tuominen on osa ohjelmien sisältöä.

Luentojen pitäminen muualla Suomessa on osa toimintaa. Luentojen teemoina ovat kristilliset Raamattuun perustuvat alueet. Luentomatkoilla pyritään lisäämään tietoisuutta Kajaanin kristillisestä keskuksesta sekä kristillisen kasvatuksen ja arvojen merkityksestä. Rohkaistaan tekemään voitavansa sen eteen, että maailmasta voi tulla yhä enenevässä määrin paikka, jossa niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin voivat elää tyydyttävää elämää.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi järjestetään arki-iltoina nuorille ’olohuonetoimintaa’, joiden tarkoitus on antaa muutoin kadulle ajautuville nuorille vaihtoehtoista ohjattua toimintaa turvallisessa ympäristössä keskustan välittömässä läheisyydessä. Iltojen sisältönä on kristillisen kasvatuksen toiminnan ohessa erilaisten yhteisöllisten taitojen vahvistaminen, vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, liikunnallisten mahdollisuuksien antaminen, turvalliset aikuismallit ja rakentavalla tavalla oman ikäryhmän kanssa toimimisen ohjaaminen. Illoissa annetaan myös valistusta erilaisiin riippuvuuksiin liittyen ja tuetaan nuorta päihteettömien vaihtoehtojen valitsemiseen, tuetaan musiikki- ja liikuntaharrastuksiin ja niiden kokeilemiseen ohjatusti.
Huoltajia ja perheitä tuetaan erilaisten teemaluentojen ja tapahtumien kautta.

Päiväkotitoiminnan järjestäminen on yksi painopistealueista. Suomen tilanne on muuttunut voimakkaasti muutamassa vuosikymmenessä eikä kodeissa sen enemmän kuin päivähoitopaikoissakaan anneta välttämättä Raamatun pohjalta tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Tästä syystä haluamme järjestää vaihtoehdon niille vanhemmille, jotka haluavat antaa lapsilleen selkeästi kristillisen kasvatusvaihtoehdon. Lasten päivähoidon järjestäminen edellyttää tilojen, toiminnan, henkilökunnan, ruokailujen, kalusteiden ja leikkivälineistön hankkimista.

Kristillistä koulutoiminta ikäluokille 7-12 (ala-aste) on suunnitteilla ja myöhemmin koskien myös ikäluokkia 13-15 (yläaste). Sitä on valmisteltu jo useamman vuoden ajan. Koulun toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden ja painotusten luomiseen on panostettu. Nyt olemassa olevana on jo kristillisen kasvatuksen painotuksin opetussuunnitelma, kristillistä koulua koskevia painotuotteita, opettajaehdokkaita ja koulukalusteita (pulpetit, tuolit, kirjoja, tietokoneita ja muuta opetusvälineistöä).

Koulu toteutetaan perhemalli -periaatteella, jossa kerran kahdessa viikossa tarjotaan myös vanhemmille lyhyt tuokio ja vanhemmuuden tuki. Kullekin lapselle annetaan myös ’kummi’, joka pitää perheeseen ja lapseen säännöllisesti yhteyttä tarjoten myös omaa aikaansa mahdollisiin tukitoimiin tarvittaessa. Tarkoituksenamme on tuottaa kristillisen koulun palvelut siten, että ne vanhemmat, jotka haluavat lapsilleen kristillisen koulukasvatuksen, voivat laittaa lapsensa ko. kouluun. Koulussa on pieni nimellinen lukukausimaksu niille lapsille, joiden perhetilanne mahdollistaa sen maksamisen. Taloudellisesti vaikeassa tilanteessa lukukausimaksuun voi saada huojennuksen tai se voidaan poistaa kokonaan, jolloin lapsi saa palvelun ilman kustannuksia.

Kristillistä huumevieroitusta järjestetään myöhemmässä vaiheessa. Vastaavaa toimintaa on mm. Israelissa. Heillä on hyviä tuloksia huumeista irti pääsystä. He ovat perehdyttäneet kokemustensa kautta hyväksi havaittuihin käytänteisiin. Huumevieroitus hoidetaan taloudellisesti niin, että jokaisella halukkaalla on siihen mahdollisuus.
Ympärivuorokautista rukoustoimintaa on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian. Eri puolilta maailmaa ja Suomesta olevat henkilöt voivat tulla rukoilemaan yksin tai yhdessä Suomen ja maailmanlaajuisten rukousaiheiden puolesta lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi.

Kenen unelmia unelmoit? Jos unelmasi on design taivas, se ajallaan ja tavallaan toteutuu!

"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." (Joh. 15:5)